цели

Aсоциация на частните културни организации за визуални и интердисциплинарни изкуства (А.В.И.Д.И.) е създадена като неформално обединение основно с целта да насърчава и защитава пред обществото, държавата и частния бизнес сектор независимостта на частните културни организации за визуални и интердисциплинарни изкуства, да издига авторитета им и защитава техните професионални права и интереси.

Оттук нататък А.В.И.Д.И. си поставя следните цели:

 • Да създава възможности за формален и неформален диалог вътре в полето и навън с парнтьори и институции;
 • Да влияе върху културните политики и усъвършенстване на законодателството относно независимия културен сектор и специфично в полето на визуалните и интердисциплинарни изкуства; 
 •  Да насърчава и разширява сътрудничествата и обмена на знание, кnow-how и добри практики между активните професионалисти и организации в полето;
 • Да запознава обществеността, широки публики и административни структури с полето на дейности и публичното значение на организациите в полето, както и да създава информираност за основни направления и политики в полето; 
 • Да работи за подобряване на комуникацията и обмена с администрацията и държавните институции, като насърчава устойчивите взаимоотношения; 
 • Да се  застъпва за изработването на адекватни, информирани и навременни условия за финансова подкрепа на сектора от общински, държавни, международни програми;
 • Да създава отношения с пазара и популяризира дейността на организациите в сектора за частния бизнес-сектор; 
 •  Да настоява за регулиране на  пазара и излизане от сивия сектор, да насърчава на професионална етика и прозрачност във всички процеси, отнасящи се към дейността на организациите в сферата; 
 • Да насърчава отношенията с европейски и международни организации, институции и инициативи;
 •  Да създава база данни и архив с цел консултиране на държавни и частни структури относно състоянието и нужди в сектора; 
 • Да представлява сектора в сродни организации и обединения в полето на независимия културен сектор локално и международно.